• سریع ترین وسیله ی مقایسه ویسکوزیته کارگاهی در ℃40 بر حس سانتی استوکس
  • مورد قبول و استفاده در اکثر ازمایشگاه های کارگاهی و کیت صحرایی
  • عدم نیاز به فیلتراسیون، جدول و محاسبات
  • حجم مورد نیاز 5cc
  • مقایسه روغن های مختلف در شرایط مساوی
  • عملکرد ساده تکرار پذیری مناسب
  • نتایج مشخص و فوری

اندازه‌گیری گرانروی (ویسکوزیته) برای هر برنامه پایش وضعیت (CM) ضروری است. گرانروی یکی از مشخصات اصلی روغن می‌باشد. تغییر ویسکوزیته برای یک ماشین بسیار خطرناک است و خسارت‌های سنگینی وارد می‌کند. با توجه به اینکه گرانروی شدیداً با دما تغییر می‌کند لذا ابزاری که برای اندازه‌گیری گرانروی استفاده می‌شوند باید این پارامتر را در محاسبات گرانروی لحاظ کنند. برای این منظور اکثر تجهیزات اندازه‌گیری گرانروی، باید دمای روغن تحت آزمایش را ثابت نگهدارند. معمولاً برای اندازه‌گیری ویسکوزیته دمای 40 درجه و 100 درجه استفاده می‌شود. دستگاههای سنتی دارای یک حمام روغن هستند که دمای این روغن در یکی از دماهای فوق ثابت می‌شود( با دقت 0.01 درجه). برای اندازه گیری روغن تحت آزمایش را در داخل لوله‌های موئینه‌ای که داخل حمام روغن قرار دارند می‌ریزند و زمان حرکی روغن را در فاصله معینی اندازه می‌گیرند و با استفاده از معادلات و یا جداول راهنما گرانروی روغن محاسبه می‌شود. برای اندازه‌گیری دقیق گرانروی لازم است که ابتدا روغن فیلتر شود تا ذرات موجود در داخل روغن کارکرده باعث گرفتگی لوله‌های موئینه نشده و سرعت عبور روغن را تحت تاثیر قرار ندهند. همچنین لازم است پس از هر آزمایش لوله موئینه به صورت کامل شسته شود تا روغن باقیمانده روی اندازه‌گیری تاثیر نگذارد. چنانکه دیده می‌شود اندازه‌گیری ویسکوزیته با این روش مستلزم صرف زمان زیاد و دقت بالایی است.

نکته‌ای باید دقت کنیم این است که نباید هدف از پایش وضعیت را فراموش بکنیم. در پایش وضعیت هدف اصلی اندازه‌گیری گرانروی روغن نیست بلکه مقایسه مقدار گرانروی روغن با مقادیر اندازه‌گیری شده قبلی است. هدف مشاهده تغییرات گرانروی است نه اندازه‌گیری گرانروی. این نکته مهمی است که متولیان آزمایشگاههای کارگاهی باید مد نظر داشته باشند. هدف یک آزمایشگاه کارگاهی اندازه‌گیری گرانروی برای مشاهده تغییرات آن نسبت به اندازه‌گیری‌های قبلی است. پس اگر هدف اندازه‌گیری فیزیکی گرانروی روغن نیست لذا می‌توانیم از تجهیزات ساده‌تری برای این آزمایش استفاده کرد.

دستگاه VSNDC2 بر اساس این ایده طراحی و ساخته شده است. در این دستگاه گرانروی روغن تحت آزمایش با گرانروی یک روغن مرجع مقایسه مقایسه می‌شود. چون از دو روغن برای اندازه‌گیری و مقایسه استفاده می‌شود و تاثیر دما روی این روغن‌ها تا حدود بسیار بالایی مشابه هم هستند. لذا برای اندازه‌گیری گرانروی نیازی به تثبیت دقیق دما نیست و می‌توان روغن مرجع را طوری انتخاب کرد که بتوان در دمای محیط ( 300 درجه کلوین) ویسکوزیته 40 درجه روغن را اندازه‌گیری کرد.

در دستگاه VSNDC2 دو لوله وجود دارد که یکی از آنها حاوی روغن مرجع است. این روغن، روغن خاصی است که در توسط سازنده تهیه شده و مصرف کننده دسترسی به آن ندارد. لوله دوم مثل یک سرنگ است و روغن تحت آزمایش را مثل یک سرنگ به داخل آن کشیده می‌شود. در داخل لوله‌ها ساچمه کوچکی قرار دارد. اندازه ساچمه باعث می‌شود که به راحتی داخل لوله حرکت بکند. برای اندازه‌گیری گرانروی پس از کشیدن روغن تحت آزمایش به لوله دوم، دستگاه را طوری در دست می‌گیریم که ساچمه‌ها در وضعیت صفر قرار بگیرند. سپس دستگاه را به صورت افقی قرار می‌دهیم، سپس انتهای دستگاه را به آرامی به اندازه 25 درجه بالا می‌بریم. ساچمه‌ها شروع به حرکت می‌کنند. هر کدام از ساچمه‌ها به انتهای لوله برسد دستگاه را افقی می‌کنیم و گرانروی روغن بر حسب سانتی استوک توسط ساچمه دیگر از روی خط کش مقابل آن قرائت می‌شود.

دقت این دستگاه کمتر از 3% است. این مقدار منظور استفاده از ویسکومتر در پایش وضعیت را تامین می‌کند. چون معمولاً در پایش وضعیت تغییرات گرانروی در حد 5%  نشاندهنده مقدار کافی برای اقدام نیست.

مثلاً اگر ویسکوزیته روغن کار نکرده 100 باشد و ویسکوزیته روغن کارکرده به 95 برسد این اندازه‌گیری هنوز نیاز به اقدام عملی را ایجاب نمی‌کند.

اندازه دستگاه VSNDC2 کوچک است و به راحتی قابلیت حمل دارد و لذا می‌توان این دستگاه را پای کار برد و با نمونه گیری از روغن ماشین‌آلات گرانروی آنرا به سرعت اندازه‌گیری کرد.

keyboard_arrow_up